Opinie o Nas
Kontakt

Godziny pracy:

PN - PT 9:00 - 15:00 

Brak możliwości odbioru osobistego

telefon

+48 570 606 708
+48 668 898 102
 
email

biuro@ogrzewanie-domu.pl
Producenci
Współpraca

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego IGS I Sp. z o.o.

Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.

Informacja o Firmie:
Sklep internetowy działający pod adresem www.ogrzewanie-domu.pl prowadzony jest przez IGS I Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Klimeckiego 14, pawilon B, box nr 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Krakowa, Kraków - Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375913, NIP: 679-30-55-357, REGON: 121392213, kapitał zakładowy w pełni opłacony 5000 PLN, e-mail: biuro@ogrzewanie-domu.pl, nr telefonu +48 570 606 708, +48 668 898 102.

Ceny:
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.ogrzewanie-domu.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN), i zawierają podatek 23% VAT (ceny brutto).

Zamówienia:
1. Sklep internetowy www.ogrzewanie-domu.pl umożliwia Klientom:
1.1. Składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.ogrzewanie-domu.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
1.2. Uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.ogrzewanie-domu.pl kierowane przez IGS I Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.ogrzewanie-domu.pl.
Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane", a w przypadku gdy wybrano opcję płatności "Płatność przelewem" za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 7000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy, lub całości zamówienia zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można kontaktować się w sprawie realizacji zamówienia.
8. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego pod warunkiem że zamówiony towar jest aktualnie dostępny.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma IGS I Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
10. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu), zmówienia wzbudzające wątpliwość, oraz gdy nie można skontaktować się z osobą składającą zamówienia nie będą rozpatrywane.
11. Firma IGS I Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT na osobę prywatną, lub na firmę na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane do faktury, a w przypadku faktury VAT na firmę należy podać dane firmy wraz z numerem NIP.
12. Firma IGS I Sp. z o.o. prowadzi tylko sprzedaż internetową. Nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.
13. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie, oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

Dostawa:
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.ogrzewanie-domu.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
2.1. Czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki).
2.2. Czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w okienku "Dostępność produktu", obok aktualnej ceny, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi do momentu doręczenia.
4. Jeżeli nie ustalono inaczej, IGS I Sp. z o.o. wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez IGS I).
5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie zostało to uzgodnione inaczej), a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, IGS I Sp. z o.o. zaleca sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera.
7. Ryzyko utraty towaru ponosi Sprzedawca - dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą dostarczenia towaru nabywcy, wówczas dostawca przenosi prawo do rozporządzania jak właściciel na kupującego.

Sposoby płatności:
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
1.1. Przed wydaniem towaru klientowi:
- Przelewem na rachunek bankowy IGS I Sp. z o.o.
1.2. W momencie odbioru towaru:
- Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
- Gotówką do rąk własnych pracownika sklepu, w przypadku dostawy towarów przez pracownika sklepu na terenie Krakowa i okolic.
2. IGS I Sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez IGS I Sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
3. W przypadku wybrania sposobu płatności Płatność przelewem, Klient powinien uiścić zapłatę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem, gotówką - przy odbiorze.

Zwrot towaru przez konsumenta:
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności
- od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony
- od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy;
2) dla pozostałych umów
- od dnia zawarcia umowy.
4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.
5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. IGS I Sp. z o.o. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez IGS I Sp. z o.o.
7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
9. IGS I Sp. z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Gwarancja Jakości:
1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez IGS I Sp. z o.o.
2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy IGS I Sp. z o.o., z siedzibą i adresem przy ulicy Klimeckiego 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000375913, NIP: 679-30-55-357, REGON: 121392213, kapitał zakładowy w pełni opłacony 5000 PLN, a Klientami.
3. IGS I Sp. z o.o. udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta, nie podlega warunkom gwarancyjnym IGS I Sp. z o.o. i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.
4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
5. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji;
w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż IGS I Sp. z o.o.;
w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami IGS I Sp. z o.o. i Producenta towaru;
w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami IGS I Sp. z o.o. i producenta towaru;
w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
6. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez IGS I Sp. z o.o. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez IGS I Sp. z o.o.,
który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. IGS I Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
7. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:
- klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt IGS I Sp. z o.o. za pośrednictwem firmy spedycyjnej FEDEX Express, pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz nadania.
- pozostali klienci wysyłają sprzęt na własny koszt.
8. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, IGS I Sp. z o.o. stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, IGS I Sp. z o.o. poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez IGS I Sp. z o.o. kosztów.
9. IGS I Sp. z o.o. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
10. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć IGS I Sp. z o.o. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Procedura reklamacji:
1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa IGS I Sp. z o.o. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez IGS I Sp. z o.o., który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
2. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia zewnętrze należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z handlowcami IGS I Sp. z o.o. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę (konieczne jest spisanie odpowiedniego protokołu szkodowego/reklamacyjnego, oraz wykonanie zdjęć uszkodzeń). Czas realizacji reklamacji (wymiana ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 14 dni roboczych. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców.
3. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego i odesłaniu go na adres biuro@ogrzewanie-domu.pl. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza, Klient otrzyma wiadomość pocztą elektroniczną o przyjęciu reklamacji.
4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu, lub firmy IGS I Sp. z o.o.
5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
6. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym IGS I Sp. z o.o. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku IGS I Sp. z o.o. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w IGS I Sp. z o.o.
8. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
a) Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skontaktować się z IGS I Sp. z o.o., pod numerem telefonu + 48 668 898 102 lub +48 570 606 708, ustalić dogodny termin odbioru towaru przez przewoźnika FEDEX Express i wypełnić prawidłowo zgłoszenie reklamacyjne zamieszczony na stronie sklepu www.ogrzewanie-domu.pl. Zgłoszenie winno być odesłane razem z towarem.

Ochrona danych osobowych:
Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Postanowienia końcowe:
1. W kontaktach z klientem, IGS I Sp. z o.o. korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).
2. IGS I Sp. z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. IGS I Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
4. IGS I Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są  rzez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz. U. 2001.4.25 ze zm.).
5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
7. Korzystanie ze sklepu internetowego www.ogrzewanie-domu.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
b) Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.
c) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
d) W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury drogą e-mailową zapisanej do pliku z rozszerzeniem .pdf, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwierania tego typu plików, np. Adobe AcrobatReader.
8. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowe www.ogrzewanie-domu.pl.
9. Regulamin Sklepu Internetowego IGS I Sp. z o.o. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).
10. Zakup w sklepie internetowym www.ogrzewanie-domu.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną, lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z naszego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.ogrzewanie-domu.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100 PLN.
c) Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat IGS I Sp. z o.o.
ul. Klimeckiego 14/B/46
30-705 Kraków
NIP: 679-30-55-357
tel. +48 668 898 102,
+48 668 898 102
e-mail: biuro@ogrzewanie-domu.pl
Adres do zwrotu

IGS I Sp. z o.o.
ul. Klimeckiego 14/B/46
30-705 Kraków

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*)  
Data zamówienia/odbioru(*)  
Numer zamówienia i numer faktury VAT  
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  
Adres i telefon kontaktowy
konsumenta(-ów)
 
Numer konta bankowego Konsumenta właściwy do zwrotu kwoty  
Data i podpis Konsumenta(*)  

(*) Niepotrzebne skreślić. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl